Algemene voorwaarden

Artikel 1: Begrippen

In deze bepalingen wordt aan de navolgende begrippen de volgende betekenis toegekend:
1.1 Klant: Klant die gebruik maakt van één of meerdere Dare to Shop Diensten.
1.2 Dare to Shop Diensten: Diensten of opdrachten die door Dare to Shop worden verricht
1.3 Account: Loginnaam en wachtwoord om toegang te krijgen tot de Dare to Shop Diensten.
1.4 Accountgegevens: Relevante klantgegevens die Dare to Shop verzamelt en gebruikt voor de facturering, verzamelen van gebruiksgegevens.
1.5 Eigen Ontwerp: Een uniek ontwerp ontwikkeld door Dare to Design voor de Dare to Shop Diensten van de Klant.
1.6 Overeenkomst: Onder Overeenkomst wordt verstaan het leveren van die Dare to Shop Diensten, die aangevraagd zijn door de Klant en waarvoor een elektronische opdrachtbevestiging is verstuurd.
1.7 Consument: De niet zakelijke Klant van Dare to Shop Diensten.
1.8 Opdrachtbevestiging: Bevestiging per e-mail en/of post waarin staat omschreven welke Dare to Shop Diensten zijn afgenomen.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle dienstverlening en leveringen door Dare to Shop aan de Klant

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst

3.1. De Overeenkomst komt tot stand door de online aanmelding voor een Dare to Shop Dienst en de acceptatie van de Algemene Voorwaarden tezamen. Daarna wordt er een bevestiging per e-mail gestuurd, dat Dare to Design de aanmelding heeft ontvangen. Daarnaast wordt er tevens per e-mail een opdrachtbevestiging gestuurd.
3.2 Ten aanzien van artikel 3.1 behoudt Dare to Design zich het recht de aanmelding te weigeren.

Artikel 4: Herroepingsrecht

4.1 Consumenten hebben op grond van het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:219) recht op het gebruik van het Herroepingsrecht voor iedere bestelling die bij Dare to Design wordt gedaan. Dit recht houdt in dat Consumenten de bestelling binnen acht (8) werkdagen kosteloos kunnen annuleren. Dit verzoek dient de Klant schriftelijk (per post, fax of e-mail) te richten aan Dare to Design.
4.2 Ten aanzien van lid 1 treedt het Herroepingsrecht in nadat de bevestiging per e-mail is verzonden.
4.3 Dare to Shop Diensten waarvoor een investering noodzakelijk is zullen nadat de periode genoemd in lid 1 verstreken is worden geactiveerd.

Artikel 5: Duur en Beëindiging van de overeenkomst

5.1 De minimale contractduur is drie (3) maanden met daarna een stilzwijgende verlenging van één (1) maand.
5.2 Indien er sprake is van beëindiging van de Overeenkomst tijdens de minimale contractduur zoals vermeld in lid 5.1 kunnen de Dare to Shop Diensten worden beëindigd nadat de minimale contractduur is verstreken. Dit dient minimaal twee (2) maanden voor de beëindiging te worden gemeld aan Dare to Design per e-mail of brief.
5.3 Indien er sprake is van beëindiging van de Overeenkomst na de minimale contractduur dient dit minimaal één (1) maand voor de beëindiging te worden gemeld aan Dare to design per e-mail of brief. De beëindiging van de Overeenkomst zal ingaan op de laatst dag van de eerstvolgende maand na kennisgeving.
5.4 Dare to Design is bevoegd om te allen tijde de Overeenkomst op te schorten dan wel te beëindigen.

Artikel 6. Uitvoering van de Opdracht

6.1 Alle werkzaamheden die door Dare to Design worden verricht, worden uitgevoerd naar haar beste inzicht en vermogen overeenkomstig de eisen van een goed vakmanschap.
6.2 Dare to Design bepaalt de wijze waarop en door welke medewerk(st)er(s) de verleende opdracht wordt uitgevoerd.

Artikel 7. Prijswijzigingen

7.1 Prijswijzigingen worden de Klant medegedeeld. Zo’n mededeling wordt beschouwd als bekend bij en aanvaard door de Klant, zolang Dare to Design kan bewijzen dat de mededeling door middel van e-mail, fax of brief naar de Klant verstuurd is.
7.2. Dare to Design is gerechtigd alle tarieven tijdens de duur van de Overeenkomst te veranderen. De Klant moet daar minstens drie (3) maanden van te voren van op de hoogte worden gebracht. Wanneer de prijswijzigingen zijn aangekondigd zoals genoemd in lid 7.1, kan de Klant ervoor kiezen de Overeenkomst met de oude voorwaarden voort te zetten tot het tijdstip van inwerktreding van de wijzigingen, mits de Klant binnen het tijdsbestek van drie (3) maanden Dare to Design door middel van een email, fax of brief op de hoogte brengt van het bezwaar tegen de nieuwe prijzen. In dat geval wordt de Overeenkomst beschouwd als opgezegd door de Klant. (Zie voor meer informatie over beëindiging van de Overeenkomst Artikel 5)

Artikel 8. Intellectuele Eigendommen

8.1 Alle intellectuele eigendomsrechten, welke -waar en wanneer dan ook- ten aanzien van de resultaten van de Dare to Shop Diensten kunnen of zullen kunnen worden uitgeoefend, berusten bij Dare to Design. Deze rechten worden op grond van de Overeenkomst op geen enkele wijze aan Klant overgedragen. Alle rechten van intellectueel eigendom op alle krachtens de Overeenkomst ontwikkelende of ter beschikking gestelde Dare to Shop-product, Documentatie of andere Materialen berusten uitsluitend bij Dare to Design en/of diens licentiegevers en/of leveranciers.
8.2 Een uitzondering op lid 8.1 is het Eigen Ontwerp, hiervan berust het intellectuele eigendomsrecht bij de Klant.
8.3. Klant vrijwaart Dare to Design voor aanspraken van derden terzake van (eventuele) inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van die derden, voor zover deze aanspraken berusten op het door Dare to Design verrichte Eigen Ontwerp.

Artikel 9: Vergoedingen

9.1 In de Opdrachtbevestiging zal worden vastgelegd of op welke wijze de vergoedingen worden geïnd door Dare to Design. Deze keuze wordt gemaakt door de Klant tijdens de bestelling van de Dare to Shop Diensten.
9.2 De overeengekomen tarieven luiden in Euro’s.
9.3 Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat het Eigen Ontwerp geheel is uitgevoerd, prijzen een wijziging ondergaan, blijft het tarief geldig zoals deze zijn overeengekomen ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst.
9.4 Indien door additionele wensen van Klant het Eigen Ontwerp op grond van de Opdrachtbevestiging moet verlenen aantoonbaar worden verzwaard c.q. uitgebreid, is er sprake van meerwerk welke voor vergoeding in aanmerking komt.
9.5 Voor het gebruik van Dare to Shop Diensten wordt een maandelijkse vergoeding gevraagd, deze kan vooruit worden betaald per maand, kwartaal of jaar. De minimale contractduur is drie (3) maanden met daarna een stilzwijgende verlenging van één (1) maand.

Artikel 10: Facturering

10.1 De Klant heeft de keuze om facturering voor het gebruik van Dare to Shop Diensten maandelijks, per kwartaal of per jaar te laten plaatsvinden. De wijze van facturering wordt eenmalig kenbaar gemaakt bij de online bestelling van de Dare to Shop Diensten.
10.2 Indien er gekozen wordt voor een Eigen Ontwerp zal de Klant eenmaal worden gefactureerd voordat het Eigen Ontwerp is uitgeleverd aan de klant en deze het Eigen Ontwerp als zodanig akkoord heeft bevonden.
10.3 Betaling dient door de Klant zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden binnen de overeengekomen termijn, doch in geen geval later dan veertien (14) dagen na de factuurdatum.
10.4 Indien de Klant niet binnen de onder lid 3 genoemde termijnen heeft betaald is Dare to Design gerechtigd, nadat hij Klant ten minste tweemaal heeft aangemaand te betalen, gerechtigd de Dare to Shop Diensten op te schorten tot op de datum van algehele voldoening.
10.5 Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, die Dare to Design maakt als gevolg van de niet-nakoming door Klant van de betalingsverplichting, komen ten laste van de Klant.

Artikel 11: Levertijd

11.1 Als de Klant voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking dient te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan de informatie en/of materialen geheel ter beschikking zijn gesteld.
11.2 Omdat de duur van het Eigen Ontwerp kan worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie en/of materialen die Klant verstrekt en de medewerking die wordt verleend, zijn de termijnen waarbinnen de werkzaamheden dienen te zijn afgerond, slechts te beschouwen als fatale termijnen indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.
11.3 De Overeenkomst kan – tenzij vaststaat dat uitvoering blijvend onmogelijk is – door Klant de Overeenkomst ook niet of niet geheel uitvoert binnen een hem na afloop van de overeengekomen leveringstermijn schriftelijk aangezegde redelijke termijn. Ontbinding is dan toegestaan, conform het Burgerlijk Wetboek (artikel 6:265).


Artikel 12: Aansprakelijkheid

12.1 Dare to Design zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Dare to Design kan worden verwacht. Derhalve kan Dare to Design niet verantwoordelijk gehouden worden voor verlies of beschadiging van de door de Klant ter beschikking gestelde materialen.
12.2 Dare to Design is niet verantwoordelijk voor fouten van welke aard dan ook in de door de Klant beschikbaar en/of goedgekeurde gestelde materialen.
12.3 Dare to Design is niet verantwoordelijk voor de inhoud die de Klant geeft van de Dare to Shop Dienst, echter behoudt Dare to Design te allen tijde het recht om inhoud te verwijderen.
12.4 De aansprakelijkheid van Dare to Design jegens Klant, uit welken hoofde dan ook, is beperkt tot de door Klant op grond van de Overeenkomst verschuldigde vergoeding voor een periode van één (1) maand voorafgaand aan het moment waarop de schade is ontstaan.
12.5 Dare to Design heeft voor de instandhouding van de Dare to Shop Diensten een inspanningsverplichting. Daardoor kan de Dare to Shop Dienst op aangekondigde momenten niet beschikbaar zijn als het gevolg van onderhoud.
12.6 Dare to Design heeft een inspanningsverplichting wat betreft om de data en bestanden die de Klant opslaat op de computersystemen zo goed mogelijk te beveiligingen dat de Klant en de daartoe bevoegde medewerkers van Dare to Design hiertoe toegang hebben.
12.7 Dare to Design is nimmer aansprakelijk met betrekking tot transacties tussen de Klant en bestellingen vanuit webwinkel. Ook zijn statussen van bestellingen slecht een indicatie.
12.8 Dare to Design kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor fouten en/of problemen die hun oorzaak vinden bij derden.
12.9 Klant zal Dare to Design en door haar ingeschakelde derden vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet-gebruiken door Klant van de Diensten.

Artikel 13: Overmacht

13.1 Dare to Design is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien Dare to Design daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan een tekortkoming van externe hostingproviders en toeleveranciers van Dare to Design en onderbrekingen of storingen in de stroom- en/of telecommunicatievoorzieningen.
13.2. Wanneer de overmachtsituatie langer dan één (1) maand heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt door BiedMeer niet in rekening gebracht.

Artikel 14: Nawerking

14.1 De bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, waarvan uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

Artikel 15: Strijdige clausules

15.1 In het geval deze Algemene Voorwaarden en de Opdrachtbevestiging onderling tegenstrijdige voorwaarden bevatten, gelden de in de Opdrachtbevestiging opgenomen voorwaarden.

Artikel 16: Afstand van rechten

16.1 Het niet direct afdwingen van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst door Dare to Design zal de rechten en bevoegdheden van Dare to Design onder deze Overeenkomst niet beïnvloeden of beperken. Afstand van recht van enige bepaling of voorwaarde in de overeenkomst zal uitsluitend van kracht zijn indien dit schriftelijk is gedaan.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: