rolex replica replica watches fake rolex replica watches replica watches replica rolex replica rolex watches replica watches rolex replica fake rolex

Disclaimer

1. Toepasselijkheid
Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik en/of downloaden van informatie - in welke vorm dan ook - van de websites Dare to Shop webwinkels van Dare to Design.

2. Akkoordverklaring
Indien u deze Gebruiksvoorwaarden niet of niet in zijn totaliteit wenst te aanvaarden, bent u niet gerechtigd Dare to Shop webwinkels te bezoeken en gebruik te maken van deze website. Indien u gebruik maakt van Dare to Shop webwinkels geeft u daarmee aan onderhavige Gebruiksvoorwaarden te aanvaarden. Dare to Shop webwinkels is echter te allen tijde gerechtigd u de toegang tot Dare to Shop webwinkels te ontzeggen.

3.Wijziging
Dare to Shop webwinkels is te allen tijde gerechtigd de informatie op Dare to Shop webwinkels en deze Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Voorwaarden te wijzigen. Dare to Shop webwinkels adviseert u Dare to Shop webwinkels en de Gebruiksvoorwaarden en de Algemene Gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.

4. Doel Dare to Shop webwinkels
Dare to Shop webwinkels beoogt de bezoeker informatie te verstrekken over webwinkels in de breedste zin des woords. Op de website www.daretoshop.nl aangeboden diensten op zijn de voorwaarden van Dare to Shop webwinkels van toepassing. Op de producten en diensten die in de shop (mede) door partners van Dare to Shop webwinkels worden aangeboden zijn de Voorwaarden van de desbetreffende partner meestal aanvullend van toepassing (lees hiervoor de Algemene Voorwaarden van Dare to Shop webwinkels). Bij de bestelling van gecombineerde pakketten via Dare to Shop webwinkels zijn de voorwaarden van Dare to Shop webwinkels respectievelijk van haar partners gecombineerd van toepassing, naar gelang het door Dare to Shop webwinkels of haar partner geleverde deel van het pakket. Dare to Shop webwinkels streeft naar een juiste informatievoorziening, maar garandeert niet dat de geboden informatie correct of altijd actueel is. Hoewel Dare to Shop webwinkels de informatie op Dare to Shop webwinkels met uiterste zorg heeft samengesteld en haar uiterste best doet deze informatie zo nauwkeurig, actueel en volledig mogelijk te houden, kan aan deze informatie geen rechten worden ontleend.

5. Hyperlinks
a. De website van Dare to Shop webwinkels bevat hyperlinks naar websites van andere dochters van Dare to Design. Indien voor de gelinkte website van die betreffende dochter andere gebruiksvoorwaarden gelden, dan gaan die gebruiksvoorwaarden voor en hebben de onderhavige Gebruiksvoorwaarden een aanvullende werking. 
b. Dare to Shop webwinkels kan hyperlinks naar websites van partners van Dare to Shop webwinkels en andere derden bevatten. Deze hyperlinks worden enkel voor het gemak en informatie van u als de gebruiker verstrekt. Dare to Shop webwinkels is niet verantwoordelijk voor deze websites en het feit dat Dare to Shop webwinkels deze hyperlinks opneemt betekent niet dat zij de inhoud van die websites goedkeurt.

6. Eigendom
Alle rechten op Dare to Shop webwinkels en alle informatie op deze website berusten volledig bij Dare to Design, haar partners en adverteerders. Dare to Design behoudt alle rechten voor. Alle informatie - in welke vorm dan ook - wordt beschermd door het auteursrecht, merkenrecht, handelsnaamrecht of ander intellectuele- of industriële eigendomsrecht en blijft te allen tijde eigendom van Dare to Design, haar partners en adverteerders. Voor de samenstelling, het uiterlijk en de inhoud van alle pagina\\\\\\\'s van Dare to Shop webwinkels geldt: © 2011 Dare to Shop webwinkels, Nederland.

7. Informatie 
Dare to Shop webwinkels en de hierin opgenomen informatie wordt geleverd zoals u deze hier aantreft, zonder enige uitdrukkelijke of geïmpliceerde garantie. Beweringen en meningen, geuit in de mededelingen op de pagina\\\\\\\'s van Dare to Shop webwinkels zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van Dare to Design. Het is niet toegestaan informatie die van Dare to Shop webwinkels wordt verkregen te wijzigen, kopiëren, distribueren, openbaarmaken, verbinden met andere websites, aan derden ter beschikking te stellen, dan wel anderszins te gebruiken als vermeld in dit artikel.

8. Gebruiksrecht
Dare to Shop webwinkels verleent u als bezoeker het recht om de informatie van de website uitsluitend voor persoonlijke doeleinden te gebruiken. Het is niet toegestaan Dare to Shop webwinkels te gebruiken voor onrechtmatige handelingen dan wel handelingen welke op grond van deze Gebruiksvoorwaarden of de wet niet zijn toegestaan. Het is, met inachtneming van deze Gebruiksvoorwaarden, wel toegestaan de informatie te gebruiken voor zover dit technisch gezien noodzakelijk is om Dare to Shop webwinkels te kunnen raadplegen of Dare to Shop webwinkels in zoekmachines opzoekbaar te maken. Ieder ander gebruik wordt uitdrukkelijk verboden. In het bijzonder is het verboden om Dare to Shop webwinkels te monitoren of te verveelvoudigen. Dat geldt eveneens voor gegevens en content die door Dare to Shop webwinkels worden ontsloten. Bovendien is het verboden Dare to Shop webwinkels - al dan niet in delen - integraal te downloaden, de verwerkingskracht van de servers van Dare to Shop webwinkels voor andere doelen te gebruiken dan hierboven is toegestaan, de Website te overvloeden met elektronische berichtenverkeer dat bestemd is om de werking te verstoren.

9. Beveiliging
Dare to Shop webwinkels spant zich in om haar websites of de servers waar haar websites op staan naar de stand van techniek met passende beveiligingsmaatregelen te beschermen tegen virussen of schadelijke programma\\\\\\\'s.

10. Plaatsing berichten
De berichten die de bezoeker van Dare to Shop webwinkels achterlaat en voor derden te lezen zijn, dienen een duidelijk en aantoonbaar verband met de inhoud van Dare to Shop webwinkels te hebben en dienen niet in strijd met de openbare orde of goede zeden te zijn, niet beledigend of anderszins aanstootgevend voor of onrechtmatig jegens derden te zijn, geen inbreuk te maken op rechten van derden, geen aanleiding tot strafrechtelijke of civielrechtelijke procedures te kunnen zijn en geen virussen of andere schadelijke bestanden te bevatten. Dare to Shop webwinkels staat er op geen enkele wijze voor in dat de voor derden toegankelijke berichten geheim worden gehouden. Dare to Shop webwinkels is te allen tijde gerechtigd om geplaatste berichten te weigeren, te verwijderen of te wijzigen en/of deze berichten aan justitiële overheidsinstanties te verstrekken.

11. Aansprakelijkheid
Dare to Shop webwinkels sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend met het gebruik van Dare to Shop webwinkels, in het bijzonder als gevolg van het gebruik van de informatie op Dare to Shop webwinkels of als gevolg van het zoeken van toegang tot enige andere informatie middels hyperlinks naar derden vanaf Dare to Shop webwinkels, dan wel door de tijdelijke onmogelijkheid om Dare to Shop webwinkels te kunnen raadplegen, tenzij en voorzover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dare to Shop webwinkels Dare to Shop webwinkels sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle directe, indirecte en gevolgschade, schade uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiend uit of verband houdend door het gebruik van de software van Dare to Shop webwinkels. 

Dare to Shop is puur een facilitair programma voor de aangesloten webwinkels en nimmer aansprakelijk of verantwoordelijk voor de inhoud, verkoop, service of andere handelingen van de webwinkels.

12. Conversie
Indien enige bepaling uit deze Gebruiksvoorwaarden nietig, vernietigbaar of anderszins niet afdwingbaar is dan wordt deze bepaling geacht te zijn vervangen door een wel geldige en afdwingbare bepaling welke de oorspronkelijk intentie van de nietige, vernietigbare of niet-afdwingbare bepaling zoveel mogelijk benadert. De overige bepalingen blijven onverminderd van kracht.

13. Verkoop producten
Voor de verkoop van producten op Dare to Shop webwinkels gelden de aldaar genoemde Algemene Voorwaarden. Onderhavige Gebruiksvoorwaarden zijn voor situaties welke de verkoop van producten betreffen, aanvullend van toepassing. Bij strijdigheden prevaleren de Algemene Voorwaarden.

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechter 
Alle geschillen, inclusief geschillen welke slechts door een partij als zodanig worden beschouwd, welke op enigerlei wijze verband houden met het gebruik van Dare to Shop webwinkels worden uitsluitend beheerst door Nederlands recht en zullen bij uitsluiting worden beslecht door een bevoegde rechter.

Nieuwsbrief

Wilt u op de hoogte blijven, meld u dan aan voor onze nieuwsbrief: